Logopedie bij Meertaligheid

Problemen in de meertalige ontwikkeling

In de regel kan men tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Maar bij sommige kinderen verloopt dit proces moeizaam. Meertaligheid-300x208

Alles wat een probleem in de eentalige ontwikkeling veroorzaakt, heeft ook dit effect op de meertalige ontwikkeling. Denk hierbij aan problemen in de concentratie, luisterontwikkeling en geheugen en aan stoornissen op het cognitieve en sociaal-emotionele vlak.

Daarnaast kunnen problemen in de meertalige ontwikkeling veroorzaakt worden door een kwantitatief en/of kwalitatief achterblijvend aanbod in de verschillende talen.

Gevolg

Problemen met het verwerven van het Nederlands waardoor de communicatie verstoord raakt en het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling. Een taalachterstand kan resulteren in een leerachterstand en zo een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

Logopedie

De logopedist brengt de knelpunten in de meertalige ontwikkeling in kaart, geeft taal-, spraak- en luistertraining ter bevordering van de spraak- en taalontwikkeling en adviseert en begeleidt ouders en directe omgeving over taalaanbod en taalstimulering.

 

Meertaligheid bij volwassenen

Sommige anderstalige volwassenen hebben moeite met de klankvorming en de juiste toepassing van intonatie, ritme en snelheid in de Nederlandse taal.

Zoals ook bij eentaligheid kan sprake zijn van zwak taalgevoel, luisterproblemen en minder gevoel voor de toepassing van de juiste klanken, zo kan zich dit ook bij het leren van een tweede taal voordoen. Daarnaast zijn er tussen talen verschillen in specifieke spraakkenmerken en intonatie mogelijk die een expliciete training ervan noodzakelijk maken.

Gevolg

Problemen met het verwerven van het Nederlands waardoor de communicatie verstoord raakt en een belemmering optreedt in deelname aan sociale activiteiten. Het kan een beperking vormen bij (vervolg)opleiding en beroepsperspectief.Meertaligheid-300x208

Logopedie

De logopedist breng in kaart wat het knelpunt is in de taalverwerving van het Nederlands. Daarbij wordt een afweging gemaakt wat de specifieke taak is van de logopedist en van andere betrokkenen zoals docenten Nederlands als tweede taal (NT2). De logopedist geeft luister-, articulatie- en stemtraining.